Zásady ochrany osobných údajov po domácky

 

Ak nechcete strácať čas čítaním právnych dokumentov, zostavili sme pre vás „domácke“ zhrnutie našich zásad ochrany osobných údajov.

Ako dobre zmýšľajúca a čestná spoločnosť sme si viac než vedomí zodpovednosti, ktorú máme pri správe vašich údajov, a preto s nimi zaobchádzame čo najbezpečnejšie a najtransparentnejšie.

To znamená, že pri všetkých prevodoch (napr. zásielková služba a účtovníctvo) sú prísne chránené a šifrované a pri ich správe fyzickými osobami sa má za to, že fungujeme na princípe 100% diskrétnosti.

Webová stránka je tiež hosťovaná na zabezpečených serveroch! O svoje osobné údaje sa teda naozaj nemáte čoho báť a taktiež môžete kedykoľvek požiadať o ich vymazanie prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]

Teraz vás pozývame, aby ste si prečítali, prečo je Chicatella taký špeciálny krém …

Zásady ochrany osobných údajov

 

Všeobecne

 

Obchodník sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu. Zhromaždené osobné údaje použije Obchodník výlučne na poskytovanie služieb, ktoré ponúka. Obchodník rešpektuje dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu a urobí všetko pre to, aby ich ochránil pred akýmkoľvek porušením a zneužitím. Osobné údaje užívateľov sú preto jednou z oblastí, ktorým Obchodník venuje osobitnú pozornosť a pozornosť, nakoľko si uvedomuje citlivú povahu tejto oblasti.

So všetkými získanými osobnými údajmi bude prevádzkovateľ webovej stránky nakladať v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi, a v súlade s európskym všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov.

Ochrana údajov

 

Obchodník používa vhodné technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a uchovávania osobných údajov, objednávok a platieb. Kúpna zmluva (objednávka) je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa. Osobné údaje bude obchodník používať výlučne za účelom vybavenia objednávky a ďalších vecí priamo súvisiacich s objednávkou a nevyhnutnej komunikácie k vybaveniu objednávky.

Používanie osobných údajov

 

Nasledujúce osobné údaje bude obchodník používať výlučne na účely obchodných zmlúv a zmlúv na diaľku:

  • meno a priezvisko;
  • adresa doručenia;
  • názov spoločnosti (v prípade, že je kupcom právnická osoba);
  • DIČ (v prípade, že je kupcom právnická osoba);
  • adresu elektronickej pošty (užívateĺské meno);
  • heslo v zakódovanej podobe;
  • kontaktné telefónne číslo;
  • krajinu pobytu;
  • iné údaje ktoré kupujúci zanechá dobrovoľne na našej stránke;

Nezodpovedáme za správnosť údajov zadaných používateľom. Všetky uvedené údaje sú uložené na serveri www.chicatella.sk po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu.

Vyhlásenie o ochrane dôvernosti osobných údajov a súkromia používateľov

 

V súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov je obchodník povinný chrániť osobné údaje používateľov svojho internetového obchodu. Obchodník za žiadnych okolností neposkytne osobné alebo osobné údaje bez výslovného súhlasu používateľa. iné užívateľské údaje tretej strane resp neumožní tretej osobe nahliadnuť do osobných resp iné údaje užívateľa, pokiaľ ich nevyžadujú štátne orgány, ak takúto povinnosť ustanovuje zákon, alebo v dobrej viere, že takýto úkon je potrebný pre konanie pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a na ochranu a presadzovanie oprávnených záujmov Obchodníka .

Implementácia zásad ochrany osobných údajov

 

Všetci zamestnanci Obchodníka na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a iným údajom používateľov, sú si vedomí povinnosti chrániť osobné a iné údaje a sú povinní dodržiavať tieto ustanovenia o ochrane dôvernosti osobných údajov a súkromia užívateľov internetového obchodu. Povinnosť chrániť osobné a iné údaje platí po dobu neurčitú, a to aj po ukončení vzťahu s Obchodníkom.

Súhlas Zákazníka so Všeobecnými obchodnými podmienkami

 

Používaním služieb na stránke www.chicatella.sk a priamym kliknutím na „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ pred nákupom sa užívateľ zaväzuje dobrovoľne, výslovne a jednoznačne prijať Všeobecné obchodné podmienky a umožniť spracovanie osobné údaje výlučne na účely tejto zmluvy, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa (vrátane európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679) a medzinárodných kódexov pre online a elektronický obchod.

Zákazník súhlasí s použitím jeho osobných údajov na marketingové účely

 

Kupujúci registráciou a/alebo odoslaním objednávky na webovej stránke výslovne súhlasí s tým, aby obchodník získaval osobné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a prípadné ďalšie údaje poskytnuté navrhovateľovi za účelom splnenia zmluvy). na účely dojednania zmluvy alebo plnenia zmluvy – objednávky využívané aj na účely priameho marketingu prostredníctvom všetkých reklamných kanálov využívaných Obchodníkom a na účely priameho marketingu súvisiaceho so štatistickými a trhovými analýzami, marketingovým profilovaním a segmentáciou.

Súhlas s realizáciou priameho marketingu musí každý zákazník výslovne udeliť e-mailom poskytovateľovi pri registrácii a/alebo objednávke na stránke označenej „Prihlásiť sa k odberu noviniek“. V opačnom prípade nebude objednávateľ dostávať e-mailom priamy marketing, ani nebude vopred informovaný o online kampaniach poskytovateľa a inom relevantnom obsahu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (udelený online alebo prostredníctvom iného predajného kanála) môže každý zákazník kedykoľvek odvolať tak, že mu to oznámi na e-mail: [email protected] alebo kliknutím na príkaz odhlásiť v rámci každej marketingovej správy.

Poskytovateľ zohľadní požiadavku objednávateľa a dôsledne zariadi odvolanie súhlasu za účelom priameho marketingu prostredníctvom príslušného alebo všetkých reklamných kanálov najneskôr do 15 dní a oznámi to objednávateľovi do piatich dní. Zákazníkovi tým nevznikajú žiadne náklady.

Práva užívateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov

Právo na prístup k informáciám

 

Obchodník v súlade so zákonom poskytuje užívateľovi internetovej stránky www.chicatella.sk právo bezplatne získať informácie o možnom spracovaní jeho osobných údajov a právo na prístup k nim a ich kópiu na základe jeho písomnej žiadosti.

Právo na opravu

 

V súlade s účelom spracovania obchodník umožňuje dotknutej osobe doplniť alebo opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právo na zmazanie

 

Obchodník sa zaväzuje umožniť vymazanie a zabudnutie osobných údajov užívateľov. Žiadosť je potrebné adresovať s návrhom na vymazanie osobných údajov.

Právo na prenos osobných údajov

Obchodník na výslovnú písomnú žiadosť Používateľa umožňuje prenos jeho osobných údajov inam, ak je to technicky možné a dopĺňa to softvér Obchodníka.

Právo na obmedzenie spracovania

 

Obchodník sa zaväzuje voči dotknutej osobe právo požadovať obmedzenie spracúvania, keď sa uplatní niektorý z prípadov v súlade s európskym všeobecným nariadením 2016/679.

Právo na odvolanie

 

Obchodník uznáva právo namietať voči dotknutej osobe a má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 písm. e) alebo f). 6 ods. Všeobecné nariadenie 2016/679.

Pre formulár na uplatnenie týchto práv nám napíšte na[email protected].

Súhlas a ochrana detí

 

Predajca v internetovom obchode bez výslovného súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov neprijíma objednávky od niekoho, koho pozná alebo má podozrenie, že dieťa má menej ako 16 rokov. Predajca v internetovom obchode neponúka bezplatný prístup k produktom alebo službám, ktoré sú pre deti škodlivé.

Ak je dieťa mladšie ako 16 rokov, je takéto spracovanie zákonné len vtedy a v rozsahu, v akom je takýto súhlas daný alebo schválený rodičom alebo opatrovníkom, preto si Obchodník vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho dodatočné dôkazy a vysvetlenia. dodatočný dôkaz, že kupujúci je starší ako 16 rokov. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek si Obchodník vyhradzuje právo zrušiť objednávku a neuzavrieť kúpnu zmluvu.

Obchodník nebude akceptovať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu rodičov alebo opatrovníkov, ani neposkytne údaje získané od detí tretím stranám okrem rodičov alebo opatrovníkov.

Akákoľvek komunikácia zameraná na deti bude primeraná veku a nebude využívať dôveru detí, nedostatok skúseností alebo pocit lojality.

Vaša Chicatella.